next mail playknop ausgoinglink videoplay EN NL quote info_black-11px info_black-14px info_white-11px info_white-14px star_half ig in sc slide twitter marker search facebook whatsapp stripes check star close_fill small_arrow_right big_arrow call chevron_down clock close hamburger play ticket user remove add faq camera play
ma
22
mei
15:30 - 23:00
di
23
mei
15:30 - 23:00
wo
24
mei
12:30 - 23:00
do
25
mei
15:30 - 23:00
vr
26
mei
15:30 - 00:00
za
27
mei
09:30 - 00:00
zo
28
mei
09:30 - 23:00

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kartfabrique

Dit zijn de algemene voorwaarden van DeFabrique Eurodomein B.V. (hierna: Kartfabrique).
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van tickets, deals, vouchers en cadeaubonnen via www.kartfabrique.nl of aan de kassa bij de receptie.

Kartfabrique
Westkanaaldijk 7
3542 DA Utrecht
Tel : +31 (0)30 240 40 40
Email : info@kartfabrique.nl

De koper: de koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper. Onder een consument wordt verstaan: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon welke niet onder de definitie consument valt. Op de professionele koper is de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing.

Met het kopen van een ticket ga je akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden en de huisregels van de Kartfabrique. De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de receptie en zijn te lezen op www.kartfabrique.nl. De verkoopvoorwaarden en de huisregels van de Kartfabrique worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

1. Tickets
A. De Kartfabrique verstrekt een bevestigingsmail van de reservering voorzien van een unieke reserveringscode. De bevestigingsmail wordt na het plaatsen van de reservering direct verzonden naar het opgegeven e-mailadres.
B. De Kartfabrique is niet aansprakelijk indien het door de koper ingevoerde e-mailadres niet correct is, of als het e-mailaccount niet correct werkt.
C. De koper dient de bevestigingsmail digitaal of afgedrukt zelf mee te nemen naar de Kartfabrique.
D. Bij de receptie van de Kartfabrique worden de gasten ingecheckt middels de unieke reserveringscode. Elke reserveringscode is slechts eenmaal te gebruiken. Na het inchecken bij de receptie verliest de reserveringscode zijn waarde.
E. Op de aankoop van de tickets is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen volgens de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing omdat het een vorm van vrijetijdsbesteding is en wegens de beperkte geldigheid van de tickets.
F. De Kartfabrique behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te wijzigen, weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
G. Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaard de Kartfabrique geen enkele aansprakelijkheid. En heeft de koper geen recht op terugbetaling.
H. Indien door storing van Wifi of defect aan mobiele telefoon van koper er geen gebruik kan worden gemaakt van apps of websites aanvaardt de Kartfabrique geen enkele aansprakelijkheid en heeft de koper geen recht op terugbetaling.
I. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Kartfabrique de tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken.
J. Per ticket kan er slechts gebruik worden gemaakt van één kortingscode of actie.

2. Betaling
De betaling kan online geschieden, of aan de kassa middels contant, pin of creditcard (géén AMEX).
Volgens de Nederlandse wetgeving is ieder bedrijf dat online betalingen ontvangt (o.a. iDeal) verplicht om samen te werken met een gecertificeerde betaalpartner; een zogeheten PSP (Payment Service Provider). Deze regelgeving is er als bescherming voor de consument, zodat hun betaling veilig wordt verwerkt.

Bedrijfsnaam: Snavelenbrug beheer bv
Handelsnaam: Kartfabrique Eurodomein
Bezoekadres: Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht

IBAN rekeningnummer: NL02INGB0660640600
KvK nummer: 30149895
BTW nummer: NL807396096B01
BIC: INGBNL2A
Rekeninghouder bank: Snavelenburg beheer bv

3. Annulering
Indien je de reservering wenst te annuleren, dien je de Kartfabrique hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Je ontvangt van de Kartfabrique een annuleringsbevestiging. Voor annulering gelden de volgende kosten;

  • Voor groepen tot 20 personen geldt; kosteloos annuleren is altijd mogelijk. Bij no-show (het niet opdagen bij een reservering) wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
  • Voor groepen vanaf 20 personen geldt; tot zeven dagen van te voren kan de reservering kosteloos worden geannuleerd. Binnen zeven dagen voor datum van de reservering wordt 100% in rekening gebracht.
  • Indien een exclusieve locatie is bevestigd en wordt geannuleerd zal 100% locatiehuur worden doorberekend.

4. Wijzigingen
Indien je de reservering wenst te wijzigen, dien je de Kartfabrique hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Je ontvangt van de Kartfabrique een nieuwe bevestiging van de reservering. Voor het wijzigen van de reservering gelden de volgende kosten;

  • Voor groepen tot 20 personen geldt; kosteloos aanpassen van de aantallen is altijd mogelijk.
  • Voor groepen vanaf 20 personen geldt; tot 24 uur van te voren kan het gastenaantal met maximaal 15% kosteloos worden gewijzigd. Indien het gastenaantal met meer dan 15% naar beneden zal worden bijgesteld, zullen deze bijbehorende kosten op de klant worden verhaald.

5. Bijzonderheden reservering
Indien er bijzonderheden zijn betreffende de reservering wordt de Kartfabrique hier graag uiterlijk zeven dagen van te voren van op de hoogte gesteld. Denk hierbij aan dieetwensen en de aanwezigheid van mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Indien veiligheid in het geding komt behouden wij het recht voor om deelname aan de activiteiten te weigeren.

6. Legitimatieplicht
Let op: bij binnenkomst vragen we jou om je legitimatie en de reserveringsbevestiging te tonen. Deze moeten overeenkomen met de naam van de boeker van de reservering. Als je hier niet aan kunt voldoen word je (het hele gezelschap) de toegang ontzegd. Daarnaast geldt de identificatieplicht, wat inhoudt dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen, geldt in verband met veiligheid ook bij de Kartfabrique. 

7. Overig
A. Indien de Kartfabrique door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op terugbetaling.
B. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Kartfabrique geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de Kartfabrique niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, extreme weersomstandigheden en transportbelemmeringen.
C. De gegevens die vermeld staan op de site en in eventueel promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. De Kartfabrique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. De Kartfabrique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door gebruik te maken van deze informatie.
D. Bij alle aankopen bij de Kartfabrique accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en het algemene reglement van de Kartfabrique. De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de receptie en is te lezen op www.kartfabrique.nl/algemenevoorwaarden.
E. De Kartfabrique respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper aan de Kartfabrique verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
F. Indien de koper daartoe toestemming verleent, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om de koper op de hoogte te houden van nieuwe producten en activiteiten van de Kartfabrique.
G. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
H. In alle overige gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van de Kartfabrique.

Cadeaubonnen voorwaarden Kartfabrique

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door de Kartfabrique uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een de Kartfabrique cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Kartfabrique uitgegeven cadeaubonnen (zowel digitale als fysieke cadeaubonnen) (hierna gezamenlijk: “cadeaubonnen”) die worden verkocht door de Kartfabrique en door de Kartfabrique aangewezen derde partijen.

B. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. Je dient de cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan de Kartfabrique te worden verstrekt. De Kartfabrique behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door de Kartfabrique of een door de Kartfabrique aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan de Kartfabrique te overleggen.

C. Om een cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde activiteiten te reserveren. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode “cadeaubon” en vul je de exacte code in.

D. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.

E. Cadeaubonnen uitgegeven door de Kartfabrique en/of door de Kartfabrique aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar bij de Kartfabrique.

F. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

G. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

H. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de cadeaubon.

I. Van reeds gebruikte cadeaubonnen is alle informatie m.b.t. code en restwaarde ook beschikbaar via het de Kartfabrique website.

J. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: De betaling kan online geschieden, of aan de kassa middels contant, pin of creditcard (géén AMEX).

K. In geval de Kartfabrique zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

Huisregels Kartfabrique

Hartelijk welkom in de Kartfabrique!
Het is onze bedoeling om je, als gast, een onvergetelijk dagje uit te bezorgen. Om je bezoek en dat van onze andere bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken zijn deze regels en richtlijnen opgesteld. Met het betreden van ons terrein ga je, als gast, akkoord met dit reglement.

1. Entree
A. Elke deelnemer aan een activiteit dient zich bij de receptie te legitimeren. Indien bezoekers jonger zijn dan 14 jaar, is de aanwezigheid van iemand van 18 jaar of ouder verplicht.
B. Het parkeren van je auto op het parkeerterrein van de Kartfabrique geschiedt geheel op eigen risico. De Kartfabrique is bij inbraak of diefstal van je auto niet verantwoordelijk voor de geleden schade. Dit geldt ook indien de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.
C. Het is voor iedereen verboden zich buiten openingstijden te begeven op te houden op ons terrein.
D. De Kartfabrique behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of –tijden te wijzigen.
E. Bij een situatie waarbij de openbare orde wordt verstoord dan wel sprake is van een onveilige situatie, is de Kartfabrique gerechtigd om het terrein per omgaande te sluiten en de gasten de toegang tot het terrein te ontzeggen. In geval van sluiting van het terrein bestaat geen recht op (gedeeltelijke) restitutie of schadevergoeding.
F. Bij betreding van de Kartfabrique stemt men automatisch in met eventuele visitatie/ fouillering.

2. Algemeen
A. De Kartfabrique behoudt zich te allen tijde het recht voor de gast, bij het overtreden van dit reglement of indien zij dit noodzakelijk acht, van het terrein te verwijderen. In de Kartfabrique geldt geen geld terug regeling.
B. De Kartfabrique wijst je erop dat er op het terrein sprake is van cameratoezicht ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen.
C. Voor jouw en onze veiligheid dien je de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
D. Personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn, dan wel handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen, worden de toegang tot het terrein geweigerd of zullen van het terrein worden verwijderd.
E. Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en/of medewerkers van de Kartfabrique wordt niet getolereerd. Gasten die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk van het terrein worden verwijderd. De politie kan hierbij ingeschakeld worden.
F. Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. De Kartfabrique behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan van het terrein te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.
G. Roken is enkel toegestaan in de daarvoor bestemde ruimte. Dit geldt ook voor de e-sigaret.
H. Met uitzondering van blinden- en mindervalide geleidehonden zijn huisdieren niet toegestaan. Deze hulphonden dienen duidelijk herkenbaar te zijn.
I. Het verkopen en/ of distribueren van goederen is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van de Kartfabrique te hebben gekregen.
J. Het is medewerkers van de Kartfabrique toegestaan je tas(sen) in te zien.
K. Het is niet toegestaan om met fietsen, skates, een step of andere voertuigen, met uitzondering van een rolstoel of kinderwagens, het pand te betreden.
L. Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.
M. De Kartfabrique verzorgt zelf catering binnen al haar locaties. Het meebrengen van eigen eten en drinken is niet toegestaan.
N. De salesmedewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur. De receptie is bereikbaar gedurende de openingstijden van de Kartfabrique.

3. Activiteiten
A. Uit veiligheidsoverwegingen is het bij onze activiteiten niet toegestaan tassen en/of losse voorwerpen mee te nemen. De Kartfabrique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van achtergelaten goederen, en evenmin van goederen die zijn aangereikt aan onze medewerkers.
B. Voor de activiteiten zijn maximaal 2 alcoholische consumpties toegestaan. Tussen de activiteiten door wordt er geen alcohol geschonken.
C. Veiligheid is onze prioriteit. Een ieder is verplicht zich te houden aan de regels in en rondom een activiteit. Deze kun je terugvinden tijdens de instructievideo’s en worden door de medewerkers verstrekt. Een ieder die moedwillig aanwijzingen en gebruiksvoorschriften negeert, kan door de medewerker de toegang tot de activiteit ontzegd worden.
D. Voor bepaalde activiteiten gelden lengte-, postuur- en/of gezondheidscriteria. Deze grenzen worden gehanteerd voor de veiligheid van de gast. Indien een gast door de gehanteerde criteria niet kan deelnemen aan een activiteit, hanteert de Kartfabrique geen geld terug regeling.

4. Kleding
A. Ook bij hoge temperaturen dienen ten minste hemd, lange broek en gesloten schoenen gedragen te worden.
B. De toegang tot het terrein kan geweigerd worden indien je ongepaste kleding draagt, welke de familiesfeer van de Kartfabrique schaadt.
C. Toegang tot bepaalde activiteiten kan ontzegd worden indien je kleding een veiligheidsrisico kan betekenen.
D. Personen die verkleed of in (sport)clubkleding het terrein wensen te betreden kan de toegang geweigerd worden en/of van het terrein worden verwijderd, zonder enig recht op terugbetaling (of een deel van de prijs) van het de tickets en/of andersoortige vergoeding.

5. Fotograferen en filmen
A. Het is toegestaan om op het terrein te fotograferen en te filmen, echter alleen voor eigen gebruik.
B. Het is toegestaan in de activiteiten zelf te filmen en te fotograferen met GoPro of andere apparatuur, indien hier toestemming voor is gegeven.
C. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie van de Kartfabrique vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
D. Het is mogelijk dat je als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. De Kartfabrique behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

6. Aansprakelijkheid
A. De Kartfabrique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de Kartfabrique of één van onze medewerkers.
B. De Kartfabrique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of diefstal van goederen die je hebt meegebracht naar de Kartfabrique.
C. Indien je schade of letsel wordt berokkend, dan dien je dit voor vertrek bij de receptie kenbaar te maken. De Kartfabrique is niet meer aansprakelijk indien de melding plaatsvindt na het verlaten van ons terrein.
D. Indien er door partij B schade wordt veroorzaakt aan materialen of gebouwen van partij A worden hiervoor kosten in rekening gebracht. De herstelwerkzaamheden bedragen €50,00 per uur, materiaalkosten worden vermeerderd met een opslag van 25%.

7. Overig
A. In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de directie van de Kartfabrique.