next mail playknop ausgoinglink videoplay EN NL quote info_black-11px info_black-14px info_white-11px info_white-14px star_half ig in sc slide twitter marker search facebook whatsapp stripes check star close_fill small_arrow_right big_arrow call chevron_down clock close hamburger play ticket user remove add faq camera play tiktok
ma
24
jun
15:30 - 23:00
di
25
jun
15:30 - 23:00
wo
26
jun
15:30 - 23:00
do
27
jun
15:30 - 23:00
vr
28
jun
15:30 - 00:00
za
29
jun
09:30 - 00:00
zo
30
jun
09:30 - 23:00

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKARTFABRIQUE HOLDING B.V., DEKARTFABRIQUE CIRCUIT B.V.,
DEFABRIQUE  HORECA B.V. EN DEFABRIQUE ACTIVITEITEN B.V. (deze B.V.’s vormen gezamenlijk ‘DEKARTFABRIQUE’) Allen gevestigd aan De Westkanaaldijk 7 te Utrecht
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel respectievelijk onder nummers 80428916, 12033622, 30159517 en  30214557

Artikel 1 – Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 DeKartFabrique: De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid DeKartFabrique Holding B.V., DeKartFabrique Circuit B.V., DeFabrique Horeca B.V. en DeFabrique Activiteiten B.V. allen gevestigd aan  De Westkanaaldijk 7 te Utrecht die gezamenlijk opereren onder de handelsnaam ‘DeKartfabrique’.
1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met DeKartFabrique een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten met betrekking tot het gebruik van een Activiteit of Faciliteit van DeKartFabrique.
1.3 Gast: Een bezoeker die al dan niet deelneemt aan een Activiteit van DeKartFabrique.
1.4 Deelnemer: Een bezoeker die deelneemt aan een Activiteit van DeKartFabrique.
1.5 Groepsarrangement: Elke reservering met minimaal 20 Gasten.
1.6 Overeenkomst: Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een reservering plaatst en DeKartFabrique dit schriftelijk bevestigd doormiddel van een bevestigingsmail met reserveringscode.
1.7 Huisregels: De Huisregels zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden en zijn bij de ingang van  DeKartFabrique en op www.kartfabrique.nl inzichtelijk. Iedere Gast dient bekend te zijn met de Huisregels en deze volledig na te komen.
1.8 Faciliteiten: Alle diensten, producten en services die DeKartFabrique aanbiedt.
1.9 Activiteit(en): De gereserveerde activiteit(en). Dit kan zijn: Karten, Lasergamen of Prison Island.
1.10 Schriftelijk: Communicatie per brief, e-mail of digitaal.
1.11 Check-in tijd: 30 minuten voor het tijdstip van de start van de gereserveerde Activiteit.

Artikel 2 – Toepasselijkheid  
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst die DeKartFabrique sluit met Opdrachtgever, alsmede op elke deelname aan een Activiteit van DeKartFabrique. Met de aankoop of  reservering van een ticket bij DeKartFabrique gaat Opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Als de reservering een gezelschap van meerdere personen betreft, geeft Opdrachtgever namens alle  personen van dit gezelschap akkoord op deze Algemene Voorwaarden. Ook zal Opdrachtgever alle personen in  het gezelschap wijzen op deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder de Huisregels. Indien een Gast  DeKartFabrique bezoekt zonder reservering of zonder vooraf bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden,  gaat hij of zij door het betreden van DeKartFabrique en/of door gebruik te maken van een faciliteit en/of  Activiteit akkoord met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Voor een minderjarige Deelnemer (zeventien jaar of jonger) geldt dat ouder(s), althans diegene die over de  minderjarige Deelnemer het wettelijk gezag uitoefent, ermee akkoord zijn dat de minderjarige Deelnemer aan de Activiteit deelneemt waarmee de betreffende ouder/gezaghebbende tevens instemt met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.4 De artikelen in deze Algemene Voorwaarden betreffende een Groepsarrangement prevaleren boven de andere artikelen in deze Algemene Voorwaarden.
2.5 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige  bepalingen volledig van kracht.

Artikel 3 – Tickets 
3.1 Het reserveren van een Activiteit kan online (www.kartfabrique.nl), per e-mail, telefonisch of aan de receptie. Een reservering is pas definitief als DeKartFabrique een bevestigingsmail met een reserveringscode  heeft verzonden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist invoeren van het e-mailadres en het  goed functioneren van het e-mailaccount.
3.2 Indien sprake is van een reservering van een Groepsarrangement kan DeKartFabrique op verzoek van  Opdrachtgever:
– een optie afgeven voor een bepaalde datum en tijd, en/of;
– een schriftelijke offerte met bijbehorende voorwaarden opsturen.
Enkel een schriftelijk afgegeven optie/offerte bindt DeKartFabrique. Een optie/offerte is tot 7 dagen na afgifte  geldig, tenzij DeKartFabrique schriftelijk een andere termijn vermeldt. Na het verstrijken van de termijn vervalt  de optie/offerte automatisch en bestaat de kans dat het Groepsarrangement niet meer op de gewenste dag mogelijk is, of dat gewenste onderdelen niet meer mogelijk zijn. De Overeenkomst komt tot stand als Opdrachtgever de offerte schriftelijk heeft aanvaard of als Opdrachtgever telefonisch akkoord heeft gegeven  op de offerte en daarvan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van DeKartFabrique. Opdrachtgever kan  geen rechten ontlenen aan een kennelijke fout of verschrijving in de offerte.
3.3 Opdrachtgever dient de bevestigingsmail digitaal of afgedrukt mee te nemen naar de DeKartFabrique om
hiermee in te checken bij de receptie. Indien Opdrachtgever door een storing van Wifi of een defect aan zijn
of  haar mobiele device de digitale bevestigingsmail niet kan tonen of lezen, valt dit onder de
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
3.4 Opdrachtgever dient eventuele bijzonderheden betreffende de reservering zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk 24 uur voor Check-in tijd bij de DeKartFabrique te melden. Bijzonderheden zijn bijvoorbeeld (voedsel)allergieën of de aanwezigheid van mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking waarvoor DeKartFabrique extra maatregelen dient te treffen om het bezoek voor de desbetreffende Gast zo aangenaam  en veilig mogelijk te maken. Indien een bijzonderheid later wordt doorgegeven, zal DeKartFabrique proberen er  rekening mee te houden, maar kan zij dit niet garanderen.
3.5 DeKartFabrique heeft het recht om een reservering zonder opgave van redenen te weigeren of te annuleren,  zonder dat hier enig recht op schadevergoeding aan kan worden ontleend. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn  als nakoming onverhoopt onmogelijk blijkt. Opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. In  een dergelijk geval zal DeKartFabrique er altijd naar streven om met Opdrachtgever een alternatief overeen te  komen.
3.6 De wettelijke bedenktijd van 14 dagen genoemd in de ‘Wet Kopen op Afstand’ is niet van toepassing op de aankoop van tickets, omdat het een vorm van vrijetijdsbesteding is en de tickets een beperkte geldigheid hebben.
3.7 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DeKartFabrique tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken.
3.8 Per ticket kan slechts gebruik worden gemaakt van 1 kortingscode of actie.

Artikel 4 – Betaling 
4.1 Betaling dient te geschieden tijdens de online reservering of via vooruitbetaling aan de receptie. De  betaalmogelijkheden zijn contant, pin of creditcard (geen AMEX).
4.2 Indien sprake is van een groepsarrangement en de factuurwaarde van de reservering is hoger dan €1500,  is er ook de mogelijkheid om door middel van factuur te  betalen. Na het verstrijken van de in de factuur genoemde betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege  in verzuim. DeKartFabrique is dan gerechtigd wettelijke rente en eventuele buitengerechtelijke incassokosten  in rekening te brengen.  De KartFabrique behoudt zich het recht voor om betaling op factuur alsnog te weigeren.
4.3 Indien door technische storingen van welke aard dan ook de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaard DeKartFabrique geen enkele aansprakelijkheid.
4.4 Volgens de Nederlandse wetgeving is ieder bedrijf dat online betalingen ontvangt (o.a. iDeal) verplicht om samen te werken met een gecertificeerde betaalpartner; een zogeheten PSP (Payment Service Provider). Deze  regelgeving is er als bescherming voor de consument, zodat hun betaling veilig wordt verwerkt. DeKartFabrique  voldoet aan deze eis.

Artikel 5 – Legitimatieplicht 
Bij binnenkomst en voorafgaand aan de deelname aan de Activiteit dient iedere Gast vanaf 14 jaar zijn of haar identiteitsbewijs te (kunnen) tonen. DeKartFabrique heeft het recht om de toegang tot de Activiteit te ontzeggen indien niet aan de identificatieplicht kan worden voldaan.

Artikel 6 – Wijzigingen van de Overeenkomst door Opdrachtgever 
6.1 Indien Opdrachtgever een reservering wenst te wijzigen, dient DeKartFabrique hiervan zo spoedig mogelijk  op de hoogte worden gebracht. Een wijziging kan enkel in overleg met DeKartFabrique en is pas definitief  wanneer DeKartFabrique deze schriftelijk heeft bevestigd.
6.2 Bij een wijziging worden de volgende kosten in rekening gebracht:
– Tot 24 uur voor Check-in tijd kan Opdrachtgever de reservering kosteloos wijzigen.
– Als Opdrachtgever binnen 24 uur voor Check-in tijd het aantal gasten wil verminderen, wordt dit als  annulering aangemerkt en zal het totaal overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.
6.3 Met betrekking tot een wijziging van een Groepsarrangement hanteert DeKartFabrique de volgende
voorwaarden:
– Tot 72 uur voor aanvang van het Groepsarrangement kan het aantal opgegeven Deelnemers kosteloos  worden gewijzigd met maximaal 15% van het oorspronkelijk opgegeven aantal Deelnemers. Eventuele restitutie van  kosten vindt binnen 14 dagen na uitvoering van het Groepsarrangement plaats.
– Binnen 72 uur voor aanvang van het Groepsarrangement zijn wijzigingen niet mogelijk. Wijzigingen  aan het Groepsarrangement binnen 24 uur voor aanvang van het Groepsarrangement leiden derhalve  niet tot vermindering van de overeengekomen arrangementsprijs.
– Bij verhoging van het aantal Deelnemers en/of uitbreiding van het Groepsarrangement zullen de  daarmee samenhangende kosten in overeenstemming met de geldende tarieven bij Opdrachtgever in  rekening worden gebracht.

Artikel 7 – Annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever 
7.1 Indien Opdrachtgever de reservering wenst te annuleren, dient DeKartFabrique hiervan zo spoedig mogelijk  op de hoogte te worden gebracht. Dit gebeurt door middel van de link in de bevestigingsmail, een e-mail of  telefonisch en is pas definitief nadat DeKartFabrique dit schriftelijk heeft bevestigd.
7.2 Bij annulering is Opdrachtgever de volgende kosten verschuldigd.
– Tot 24 uur voor Check-in tijd kan de reservering kosteloos worden geannuleerd. Eventuele restitutie  van kosten vindt binnen 14 dagen na de datum van definitieve annulering plaats. – Bij een annulering binnen 24 uur voor Check-in tijd of bij niet verschijnen wordt het totaal  overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
7.3 Bij annulering van een Groepsarrangement hanteert DeKartFabrique de volgende voorwaarden: – Tot 14 dagen voor aanvang van het Groepsarrangement kan kosteloos worden geannuleerd.  Eventuele restitutie van kosten vindt binnen 14 dagen na de datum van definitieve annulering van het  Groepsarrangement plaats.
– Bij een annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het Groepsarrangement of bij niet verschijnen  wordt het totaal overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
– Bij annulering van een exclusief afgehuurde Activiteit of Faciliteit worden de kosten voor de  exclusiviteit ten alle tijden in rekening gebracht.
7.4 Indien Opdrachtgever/Deelnemer zelf besluit het gebruik van een Activiteit of Faciliteit voortijdig te beëindigen zal er geen restitutie worden verleend.
7.5 Indien Opdrachtgever/Deelnemer op de Check-in tijd niet aanwezig blijkt te zijn wordt dit gekwalificeerd als annulering, verliest hij of zij enig recht op gebruik van de Activiteit en wordt het totaal overeengekomen bedrag in rekening gebracht. DeKartFabrique kan geen rekening houden met een verlate aankomst door welke reden dan ook.

Artikel 8 – Overmacht 
8.1 Indien DeKartFabrique door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is DeKartFabrique gerechtigd de Overeenkomst te annuleren zonder dat hier enig recht op schadevergoeding aan kan worden ontleend. DeKartFabrique zal er ondanks de situatie alles aan doen om in overleg met de Opdrachtgever een  alternatief overeen te komen.
8.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan omstandigheden welke niet aan DeKartFabrique te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals maar niet beperkt tot extreme weersomstandigheden, intrekking van een of meerdere vergunningen, onverhoopte overheidsmaatregelen, werkstakingen, transport of bedrijfsstoringen, epidemieën, pandemieën, terreurdreiging, brand en nationale rouw).

Artikel 9 – Veiligheid  
9.1 Om de veiligheid te waarborgen, hanteert DeKartFabrique strikte regels en voorschriften die Gasten dienen  na te leven, waaronder Huisregels, instructievideo’s en instructies en aanwijzingen van medewerkers van  DeKartFabrique. Het is verboden de Activiteiten en Faciliteiten te gebruiken voor andere doeleinden dan die  waarvoor ze ter beschikking worden gesteld.
9.2 DeKartFabrique behoudt zich te allen tijde het recht voor om een Gast uit te sluiten van deelname aan een  Activiteit indien hij of zij zich niet houdt aan door DeKartFabrique gestelde regels en voorschriften of als anderszins naar het oordeel van DeKartFabrique de veiligheid in het geding komt. In een dergelijk geval heeft de Gast geen recht op (gedeeltelijke)restitutie of schadevergoeding.
9.3 DeKartFabrique behoudt zich tevens te allen tijde het recht voor een Gast van het terrein te (laten)
verwijderen (eventueel met inschakeling van politie) zonder recht op (gedeeltelijke)restitutie of
schadevergoeding, indien:
A. sprake is van overtreding van de Algemene Voorwaarden;
B. sprake is van fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere Gasten  en/of medewerkers van DeKartFabrique;
C. sprake is van verstoring van de openbare orde, danwel naar het oordeel van medewerkers van DeKartFabrique sprake is van een onveilige situatie.
In deze gevallen heeft DeKartFabrique tevens het recht om aan de desbetreffende Gast een terreinverbod op te leggen.
9.4 In een situatie waarbij de openbare orde wordt verstoord dan wel naar het oordeel van DeKartFabrique sprake is van een onveilige situatie, is DeKartFabrique gerechtigd om het terrein per ommegaande te sluiten en  de Gasten de toegang tot het terrein te ontzeggen, ten behoeve van de veiligheid van eenieder. In geval van  sluiting van het terrein bestaat geen recht op schadevergoeding.
9.5 Bij deelname aan een Activiteit is het niet toegestaan om tassen of losse voorwerpen mee te nemen. Indien  gewenst kan gebruik worden gemaakt van bij DeKartFabrique aanwezige lockers.

Veiligheid Karten 
9.6 Voor de veiligheid van Deelnemer(s) gelden leeftijd- en lengtecriteria voor het gebruik van een kart. – Lengtecriteria: Om in een kinderkart te mogen rijden is een minimale lengte van 140 cm vereist en voor een volwassenkart is een minimale lengte van 160 cm vereist. Het is mogelijk dat afgeweken wordt van deze criteria indien dit naar het oordeel van medewerkers van DeKartFabrique noodzakelijk is in verband met de veiligheid.
– Leeftijdscriteria: Voor Deelnemers onder de 14 jaar geldt dat zij altijd rijden in een familieheat en dient er altijd een begeleider van 18 jaar of ouder aanwezig te zijn. Deelnemers vanaf 14 jaar mogen mits zij voldoen aan de lengtecriteria ook in een volwassenheat rijden. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van ouders  en/of begeleiders van Deelnemers onder de 14 jaar dat de werkelijke leeftijd en lengte wordt doorgegeven aan  DeKartFabrique.
9.7 Deelnemer is te allen tijde verplicht een helm, geschikte kleding (in ieder geval een hemd en lange broek) en gesloten schoenen te dragen. DeKartFabrique stelt beschermende kleding en een helm beschikbaar. Het is verboden om deel te nemen aan het karten met loshangende, wapperende of andere (gevaar zettende) kleding, schoeisel, veters, haardracht of uitrusting die tijdens het karten gevaar kan opleveren voor Deelnemer  zelf, medekarters, de kart dan wel welke personen of zaken ook. Ook tijdens het karten is Deelnemer verplicht  ervoor zorg te dragen dat geen kleding, haren, schoeisel, veters etc. losraken en/of gaan wapperen. Indien een  dergelijke situatie zich toch voordoet, is Deelnemer verplicht om onmiddellijk en op voorgeschreven wijze de  kartbaan te verlaten en de problemen te verhelpen.
9.8 Het niet toegestaan deel te nemen aan het karten onder invloed van alcohol, andere drugs, medicijnen of gezondheidsklachten waarvan redelijkerwijs bekend is dat ze de rijvaardigheid en/of het beoordelingsvermogen beïnvloeden. DeKartFabrique benadrukt dat een Deelnemer in alle gevallen zelf verantwoordelijk is voor het besluit om deel te nemen aan het karten. Indien medewerkers van DeKartFabrique aanleiding hebben om te vermoeden dat sprake is van alcoholgebruik of het gebruik van andere hierboven omschreven middelen, dan zullen zij Deelnemer vragen naar dergelijk gebruik en hebben zij de mogelijkheid om een blaastest af te nemen.
9.9 Gasten die zwanger zijn mogen voor hun eigen veiligheid niet deelnemen aan het karten.

Veiligheid Lasergamen 
9.10 Gasten die zwanger zijn en Gasten met epilepsie mogen voor hun eigen veiligheid niet deelnemen aan
het  lasergamen.
9.11 De lasergamepistolen “schieten” met infrarood licht, dit is bij normaal gebruik en bij Deelnemers met een  normale gezondheid onschadelijk voor de gezondheid. DeKartFabrique raadt Gasten met astma (of daaraan  gerelateerde aandoeningen) of aandoeningen waardoor gevoeligheid bestaat voor blacklight, licht- en  rookeffecten, duisternis of infraroodlicht, af om aan het lasergamen deel te nemen.

Veiligheid Prison Island 
9.12 Voor Prison Island gelden geen aanvullende veiligheidsmaatregelen anders dan genoemd in artikel 9.1 tot  en met 9.5 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid DeKartFabrique 
10.1 Bij het betreden van het terrein van DeKartFabrique en bij deelname aan Activiteiten begeeft een Gast  zich welbewust en op eigen risico in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade en letsel, zowel voor de Gast zelf als voor derden en voor zijn of haar goederen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor  de beslissing al dan niet deel te nemen aan de Activiteit en neemt de risico’s dan ook uitdrukkelijk voor eigen  rekening.
10.2 DeKartFabrique is, behoudens grove nalatigheid of grove schuld van DeKartFabrique of een andere oorzaak die bij de wet dwingendrechtelijk is geregeld, niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel die de Gast lijdt als gevolg van deelname aan een Activiteit of een ongeval. Dit geldt temeer voor schade of letsel die het gevolg is van omstandigheden die (mede) zijn toe te rekenen aan de Gast, waaronder het niet nakomen van gestelde regels of door medewerkers van DeKartFabrique gegeven aanwijzingen of instructies.
10.3 DeKartFabrique aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor zover deze niet is gedekt onder de door DeKartFabrique gesloten aansprakelijkheidsverzekering. Indien DeKartFabrique aansprakelijk blijkt te zijn voor schade of letsel, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. In een geval waarin DeKartFabrique toch aansprakelijk kan worden gesteld en om welke reden dan ook de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van €20.000 Tevens is de  aansprakelijkheid van DeKartFabrique te allen tijde beperkt tot directe schade. DeKartFabrique is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade.
10.4 Het gebruik van door DeKartFabrique beschikbaar gestelde garderobe, kapstokken, lockers of andere vormen van opslagruimte is geheel vrijwillig. DeKartFabrique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, vermissing of diefstal van (achtergelaten) goederen van Gasten, evenmin voor goederen die door een Gast zijn aangereikt aan een medewerker van DeKartFabrique.
10.5 Het parkeren van vervoersmiddelen op het parkeerterrein van DeKartFabrique geschiedt geheel op eigen  risico. DeKartFabrique is bij inbraak of diefstal van het vervoersmiddel niet verantwoordelijk voor de geleden schade. Dit geldt ook indien de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosie of andere  buitengewone gebeurtenissen.
10.6 Eventuele schade dient onmiddellijk te worden gemeld bij de receptie. Daarnaast dient dit ook schriftelijk  bij DeKartFabrique te worden gemeld binnen 24 uur nadat deze schade is ontstaan (info@kartfabrique.nl). De  schademelding dient een gedetailleerde beschrijving te bevatten van de schade en de oorzaak, waar mogelijk  met foto’s. DeKartFabrique kan niet meer aansprakelijk worden gesteld indien de melding plaatsvindt na het  verlaten van het terrein van DeKartFabrique.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever/Gast 
11.1 Opdrachtgever en Gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit verlies, diefstal of  beschadiging van het bezit of eigendom van (medewerkers van) DeKartFabrique en derden en voor enig letsel  toegebracht aan medewerkers van DeKartFabrique en derden. Een Gast is in ieder geval aansprakelijk voor  schade of letsel indien deze schade (mede) zijn oorzaak vindt in het niet nakomen van gestelde regels of door  medewerkers van DeKartFabrique gegeven aanwijzingen of instructies.
11.2 Opdrachtgever vrijwaart DeKartFabrique voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede)  het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van Opdrachtgever of anderen die in zijn of haar gezelschap zich  op het terrein van DeKartFabrique bevonden.

Artikel 12 – Verkopen en/of distribueren van goederen 
Het verkopen en/of distribueren van goederen op het terrein van DeKartFabrique is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van DeKartFabrique te hebben gekregen.

Artikel 13 – Informatie 
Gegevens die vermeld staan op de site of promotiemateriaal worden louter ter informatie verstrekt. DeKartFabrique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door gebruik te maken van deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Tevens kunnen Gasten geen rechten ontlenen aan door DeKartFabrique verstrekte informatie die  een kennelijke fout of vergissing bevat.

Artikel 14 – Wijzigen openingsdagen/tijden  
DeKartFabrique behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of -tijden te wijzigen.

Artikel 15 – Privacy 
DeKartFabrique respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Opdrachtgever aan DeKartFabrique verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 16 – Fotograferen, filmen en/of geluidsopnames 
16.1 Het is enkel toegestaan om voor privédoeleinden foto- video en geluidsopnamen van aanwezigheid en/of  deelname aan Activiteiten bij DeKartFabrique te delen op social media. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, tenzij daarvoor een verzoek is ingediend bij DeKartFabrique en hiervoor schriftelijke toestemming is ontvangen van de directie van DeKartFabrique. Daarbij  gelden de volgende regels:
– Het is niet toegestaan om uw medebezoekers en onze medewerkers zonder schriftelijke toestemming te fotograferen of filmen.
– Gebruik van flits, statief of selfiestick is niet toegestaan
– Het is niet toegestaan tijdens deelname aan Activiteiten zelf te fotograferen, filmen of geluidsopnamen te maken omdat dit gevaar met zich mee kan brengen. Zelf filmen en fotograferen met een GoPro of andere apparatuur is slechts toegestaan na toestemming van een medewerker van DeKartFabrique. – Ruimten die niet voor het publiek toegankelijk zijn mogen niet worden gefotografeerd of gefilmd en hiervan  mogen tevens geen geluidsopnamen worden gemaakt. Publicatie van dergelijke materiaal is ook niet  toegestaan.
16.2 Het is mogelijk dat Gasten gefotografeerd of gefilmd worden omdat er door en voor DeKartFabrique regelmatig foto- en filmopnames gemaakt worden in en rondom de locatie. Deze opnames zijn altijd kortdurend. Indien een Gast niet gefotografeerd of gefilmd wil worden, dan dient hij of zij deze locaties op dat moment te mijden of aan een medewerker van DeKartFabrique of het productieteam te vragen of hij of zij niet  gefotografeerd of gefilmd kan worden.

Artikel 17 – Voucher 
DeKartFabrique heeft de mogelijkheid om een voucher af te geven aan Opdrachtgever. Een voucher geeft enkel recht op deelname aan de op de Voucher vermelde Activiteit en behelst nimmer een te innen geldbedrag. Op de voucher staat tevens de uitgiftedatum en vervaltermijn.

Artikel 18 – Cadeaukaart  
18.1 De in dit artikel genoemde voorwaarden betreffen digitale en fysieke cadeaukaarten en zijn van toepassing op alle door DeKartFabrique of een door DeKartFabrique aangewezen derde partij uitgegeven cadeaukaarten (hierna te noemen: cadeaukaart). Door gebruik te maken van een cadeaukaart van DeKartFabrique aanvaard je deze voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.
18.2 Iedere cadeaukaart is voorzien van een code en wordt slechts eenmaal verstrekt. Een cadeaukaart dient daarom zorgvuldig te worden bewaard. In geval van diefstal (waaronder begrepen het gebruik door (onbevoegde) derden van de code) of verlies (waaronder begrepen het wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. DeKartFabrique accepteert uitsluitend een originele cadeaukaart met code en op verzoek van DeKartFabrique dient deze te worden verstrekt. In geval van een digitale cadeaukaart accepteert DeKartFabrique alleen de e-mail. Bij oneigenlijk gebruik van een cadeaukaart zal alsnog betaling worden verlangd.
18.3 Om een cadeaukaart te gebruiken dient bij de online reservering de gewenste Activiteit te worden geselecteerd. Tijdens het invullen van gegevens dient in het veld ‘Wil je een vouchercode of cadeaukaart gebruiken?’ de code ingevuld te worden.
18.4 De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de cadeaukaart of in de e-mail waarin de cadeaukaart wordt verstrekt. Iedere  cadeaukaart is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaukaart niet meer  worden gebruikt.
18.5 Een cadeaukaart is uitsluitend inwisselbaar bij DeKartFabrique.
18.6 Een cadeaukaart kan niet voor een openstaande bestelling worden gebruikt.
18.7 Een cadeaukaart of de restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld. De restwaarde van een  cadeaukaart kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan  uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de cadeaukaart plaats  heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de cadeaukaart.
18.8 Van een reeds gebruikte cadeaukaart is alle informatie m.b.t. code en restwaarde ook beschikbaar via de website van DeKartFabrique.
18.9 Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaukaart(en), dient  het verschil betaald te worden.

Artikel 19 – Klachten 
Ondanks alle zorg van DeKartFabrique kan het voor komen dat Opdrachtgever of een Gast een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient in beginsel ter plaatse en direct bij de receptie te worden gemeld. Mocht directe melding in redelijkheid niet kunnen worden verwacht dan dient de klacht tenminste binnen 24 uur na het einde van de Activiteit schriftelijk bij DeKartFabrique te zijn ingediend onder opgave van  de feiten waarop de klachten betrekking heeft (info@kartfabrique.nl).

Artikel 20 – Toepasselijk recht 
Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Huisregels Kartfabrique

Hartelijk welkom in de Kartfabrique!
Het is onze bedoeling om je, als gast, een onvergetelijk dagje uit te bezorgen. Om je bezoek en dat van onze andere bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken zijn deze regels en richtlijnen opgesteld. Met het betreden van ons terrein ga je, als gast, akkoord met dit reglement.

1. Entree
A. Elke deelnemer aan een activiteit dient zich bij de receptie te legitimeren. Indien bezoekers jonger zijn dan 14 jaar, is de aanwezigheid van iemand van 18 jaar of ouder verplicht.
B. Het parkeren van je auto op het parkeerterrein van de Kartfabrique geschiedt geheel op eigen risico. De Kartfabrique is bij inbraak of diefstal van je auto niet verantwoordelijk voor de geleden schade. Dit geldt ook indien de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.
C. Het is voor iedereen verboden zich buiten openingstijden te begeven op te houden op ons terrein.
D. De Kartfabrique behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of –tijden te wijzigen.
E. Bij een situatie waarbij de openbare orde wordt verstoord dan wel sprake is van een onveilige situatie, is de Kartfabrique gerechtigd om het terrein per omgaande te sluiten en de gasten de toegang tot het terrein te ontzeggen. In geval van sluiting van het terrein bestaat geen recht op (gedeeltelijke) restitutie of schadevergoeding.
F. Bij betreding van de Kartfabrique stemt men automatisch in met eventuele visitatie/ fouillering.

2. Algemeen
A. De Kartfabrique behoudt zich te allen tijde het recht voor de gast, bij het overtreden van dit reglement of indien zij dit noodzakelijk acht, van het terrein te verwijderen. In de Kartfabrique geldt geen geld terug regeling.
B. De Kartfabrique wijst je erop dat er op het terrein sprake is van cameratoezicht ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen.
C. Voor jouw en onze veiligheid dien je de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
D. Personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn, dan wel handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen, worden de toegang tot het terrein geweigerd of zullen van het terrein worden verwijderd.
E. Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en/of medewerkers van de Kartfabrique wordt niet getolereerd. Gasten die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk van het terrein worden verwijderd. De politie kan hierbij ingeschakeld worden.
F. Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. De Kartfabrique behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan van het terrein te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.
G. Roken is enkel toegestaan in de daarvoor bestemde ruimte. Dit geldt ook voor de e-sigaret.
H. Met uitzondering van blinden- en mindervalide geleidehonden zijn huisdieren niet toegestaan. Deze hulphonden dienen duidelijk herkenbaar te zijn.
I. Het verkopen en/ of distribueren van goederen is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van de Kartfabrique te hebben gekregen.
J. Het is medewerkers van de Kartfabrique toegestaan je tas(sen) in te zien.
K. Het is niet toegestaan om met fietsen, skates, een step of andere voertuigen, met uitzondering van een rolstoel of kinderwagens, het pand te betreden.
L. Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.
M. De Kartfabrique verzorgt zelf catering binnen al haar locaties. Het meebrengen van eigen eten en drinken is niet toegestaan.
N. De salesmedewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur. De receptie is bereikbaar gedurende de openingstijden van de Kartfabrique.

3. Activiteiten
A. Uit veiligheidsoverwegingen is het bij onze activiteiten niet toegestaan tassen en/of losse voorwerpen mee te nemen. De Kartfabrique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van achtergelaten goederen, en evenmin van goederen die zijn aangereikt aan onze medewerkers.
B. Voor de activiteiten zijn maximaal 2 alcoholische consumpties toegestaan. Tussen de activiteiten door wordt er geen alcohol geschonken.
C. Veiligheid is onze prioriteit. Een ieder is verplicht zich te houden aan de regels in en rondom een activiteit. Deze kun je terugvinden tijdens de instructievideo’s en worden door de medewerkers verstrekt. Een ieder die moedwillig aanwijzingen en gebruiksvoorschriften negeert, kan door de medewerker de toegang tot de activiteit ontzegd worden.
D. Voor bepaalde activiteiten gelden lengte-, postuur- en/of gezondheidscriteria. Deze grenzen worden gehanteerd voor de veiligheid van de gast. Indien een gast door de gehanteerde criteria niet kan deelnemen aan een activiteit, hanteert de Kartfabrique geen geld terug regeling.

4. Kleding
A. Ook bij hoge temperaturen dienen ten minste hemd, lange broek en gesloten schoenen gedragen te worden.
B. De toegang tot het terrein kan geweigerd worden indien je ongepaste kleding draagt, welke de familiesfeer van de Kartfabrique schaadt.
C. Toegang tot bepaalde activiteiten kan ontzegd worden indien je kleding een veiligheidsrisico kan betekenen.
D. Personen die verkleed of in (sport)clubkleding het terrein wensen te betreden kan de toegang geweigerd worden en/of van het terrein worden verwijderd, zonder enig recht op terugbetaling (of een deel van de prijs) van het de tickets en/of andersoortige vergoeding.

5. Fotograferen en filmen
A. Het is toegestaan om op het terrein te fotograferen en te filmen, echter alleen voor eigen gebruik.
B. Het is toegestaan in de activiteiten zelf te filmen en te fotograferen met GoPro of andere apparatuur, indien hier toestemming voor is gegeven.
C. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie van de Kartfabrique vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
D. Het is mogelijk dat je als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. De Kartfabrique behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

6. Aansprakelijkheid
A. De Kartfabrique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de Kartfabrique of één van onze medewerkers.
B. De Kartfabrique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of diefstal van goederen die je hebt meegebracht naar de Kartfabrique.
C. Indien je schade of letsel wordt berokkend, dan dien je dit voor vertrek bij de receptie kenbaar te maken. De Kartfabrique is niet meer aansprakelijk indien de melding plaatsvindt na het verlaten van ons terrein.
D. Indien er door partij B schade wordt veroorzaakt aan materialen of gebouwen van partij A worden hiervoor kosten in rekening gebracht. De herstelwerkzaamheden bedragen €50,00 per uur, materiaalkosten worden vermeerderd met een opslag van 25%.

7. Overig
A. In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de directie van de Kartfabrique.