next mail playknop ausgoinglink videoplay EN NL quote info_black-11px info_black-14px info_white-11px info_white-14px star_half ig in sc slide twitter marker search facebook whatsapp stripes check star close_fill small_arrow_right big_arrow call chevron_down clock close hamburger play ticket user remove add
ma
14
aug
11:30 - 22:00
di
15
aug
11:30 - 22:00
wo
16
aug
11:30 - 22:00
do
17
aug
11:30 - 22:00
vr
18
aug
11:30 - 22:00
za
19
aug
11:30 - 22:00
zo
20
aug
11:30 - 22:00

Algemene voorwaarden

Voorwaarden reservering

Uniforme voorwaarden

Partij A: De Kartfabrique
Partij B: Opdrachtgever, onderaannemers, gasten
 • Uniforme Voorwaarden Horeca worden door partij A gehanteerd.
 • Partij A stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van goederen ingebracht door partij B. Partij B dient zelf een (evenementen-) verzekering af te sluiten.
 • Partij A stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen van partij B.
 • Bij beschadigingen aan gebouwen en goederen van partij A veroorzaakt door partij B, wordt partij B daarvoor aansprakelijk gesteld.
 • Partij B dient bij calamiteiten altijd de opdrachten van partij A of beveiliging op te volgen.
 • Partij A kan te allen tijde personen (eventueel aangetrokken door partij B) weigeren op het terrein van DeFabrique®.

Betaling

Betalen op de dag zelf middels pin, contant of Credit Card (geen American Express).

Factuur achteraf is niet mogelijk; er kan wel doormiddel van een pro forma factuur 100% vooruit betaald worden. Het bedrag dient voorafgaand aan het evenement binnen te zijn.

Wijziging gastenaantal

U kunt uiterlijk tot 5 werkdagen van tevoren kosteloos het definitieve aantal gasten wijzigen, mits dit niet meer dan 15% afwijkt van het opgegeven aantal.

No show

Indien er wel voor gasten is gereserveerd maar ze niet op het evenement zijn geweest, wordt 50% van de reserveringswaarde aan partij B doorberekend.

Annuleren van reservering

Indien partij B de reservering annuleert, wordt bij gebruik van een exclusieve locatie de volledige locatiehuur in rekening gebracht.

Annulering Activiteiten, Catering, Techniek, Inrichting, Facilitaire zaken:

 • Tot 3 maanden voor de uitvoer kosteloos.
 • Tot 2 maanden voor de uitvoer, wordt 25% van de bevestiging in rekening gebracht.
 • Tot 1 maand voor de uitvoer, wordt 40% van de bevestiging in rekening gebracht.
 • Tot 14 dagen voor de uitvoer, wordt 60% van de bevestiging in rekening gebracht.
 • Tot 7 dagen voor de uitvoer, wordt 80% van de bevestiging in rekening gebracht.
 • Vanaf 7 dagen voor de uitvoer, wordt 100% van de bevestiging in rekening gebracht.

Bijzonderheden reservering

Indien er bijzonderheden zijn betreffende de reservering wordt de Kartfabrique hier graag uiterlijk een week van te voren van op de hoogte gesteld. Denk hierbij aan dieetwensen en de aanwezigheid van mindervaliden.

Legitimatie

Elke deelnemer aan een activiteit dient zich bij de receptie te legitimeren.

Veiligheid

 • Voor het karten zijn maximaal 2 alcoholische consumpties toegestaan. Tussen de kartheats door wordt er geen alcohol geschonken
 • Voor zwangere en mensen met rug, nek of hartklachten is karten en lasergamen niet toegestaan
 • Wegens veiligheidsvoorschriften is het verplicht om met dichte schoenen en een lange broek te karten
 • Partij B dient bij calamiteiten altijd de opdrachten van partij A of beveiliging op te volgen.
 • Partij A kan te allen tijde personen (eventueel aangetrokken door partij B) weigeren op het terrein van DeFabrique®

Schade

Partij A stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van goederen ingebracht door partij B. Partij B dient zelf een (evenementen-) verzekering af te sluiten.

Indien er door partij B schade wordt veroorzaakt aan materialen of gebouwen van partij A worden hiervoor kosten in rekening gebracht. De herstelwerkzaamheden bedragen €50,00 per uur, materiaalkosten worden vermeerderd met een opslag van 25%.

Aansprakelijkheid

Partij A stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen van partij B of door partij B veroorzaakt.

Catering

De Kartfabrique verzorgt zelf catering binnen al haar locaties. Het meebrengen van eigen catering is niet toegestaan.

Bereikbaarheid salesmedewerkers

De salesmedewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. De receptie is bereikbaar gedurende de openingstijden van de Kartfabrique.

B.T.W.

Alle bedragen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders aangeven.

Prijswijzigingen

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – BEGRIPSBEPALING

De in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden gebruikte begrippen hebben de hiernavolgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

1.1 Algemene Bezoekersvoorwaarden: deze Algemene Bezoekersvoorwaarden Kartfabrique.

1.2 Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als bezoeker, exposant, organisator, toeleverancier of anderszins een overeenkomst met Kartfabrique of een andere organisator van een evenement sluit ter zake van het bijwonen van een door Kartfabrique dan wel door een Derde in Kartfabrique te organiseren Evenement. Ook de natuurlijke of rechtspersoon die enig Evenement in Kartfabrique bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Kartfabrique of een Derde heeft gesloten.

1.3 Derden: de natuurlijke of rechtspersonen die op de een of andere wijze, direct of indirect, als organisator van een Evenement betrokken zijn bij een Evenement in Kartfabrique.

1.4 Kartfabrique: alle behorende ruimten en (buiten)terreinen van DeFabrique®.

1.5 Evenement: ieder(e) beurs, congres, tentoonstelling, theaterproductie of ander evenement bij Kartfabrique.

1.6 Kartfabrique: DeFabrique Eurodomein BV gevestigd te Utrecht aan de Westkanaaldijk 7.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Kartfabrique/Derden en de Bezoekers van Kartfabrique. Deze voorwaarden hebben eveneens betrekking en zijn van toepassing op alle handelingen die ter uitvoering van bedoelde overeenkomst worden verricht. Deze voorwaarden zijn derhalve van toepassing op alle bezoekers van Kartfabrique, uit welken hoofde ook.

2.2 Kartfabrique zal in redelijkheid al het mogelijke verrichten om het bezoek bij Kartfabrique naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Kartfabrique zal tevens trachten de Evenementen bij Kartfabrique ongestoord te laten plaatsvinden. Kartfabrique verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met de directie van Kartfabrique. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt Kartfabrique hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

ARTIKEL 3 – KAARTVERKOOP / AANBIEDINGEN / PRIJZEN

3.1 Alle door Kartfabrique, dan wel door Derden gedane aanbiedingen, (programma)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven in relatie tot de Evenementen zijn vrijblijvend. Kartfabrique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Kartfabrique en/of Derden en anderen aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van plaatsbewijzen door Derden, daaronder begrepen de zogeheten voorverkoopadressen.

3.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs
en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van Kartfabrique/Derden te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij (hernieuwde) binnenkomst van (de betreffende ruimte in) Kartfabrique.

3.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie door Kartfabrique van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval afdracht van de toegangsprijs door de Derden aan Kartfabrique om redenen aan de zijde van Derden niet plaatsvindt, en of (iii) het Evenement tot bijwoning waarvan het toegangsbewijs recht geeft om niet aan Kartfabrique verwijtbare redenen geen doorgang vindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruikmaakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie door Kartfabrique van de toegangsprijs plaats.

3.4 Toegangsbewijzen blijven eigendom van Kartfabrique/Derden, ook nadat de Bezoeker de toegangsprijs heeft voldaan. De Bezoeker kan de toegang worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen van Kartfabrique/Derden of van andere erkende (voor)verkoopadressen. Kartfabrique is nimmer aansprakelijk voor toegangsbewijzen die door Derden en andere derden verkocht worden. Alleen de bij de door Kartfabrique/Derden erkende verkooppunten gekochte toegangsbewijzen worden aanvaard.

3.5 In het geval van annulering van het evenement door Kartfabrique worden de tickets gerestitueerd.

ARTIKEL 4 – VERBLIJF IN KARTFABRIQUE

4.1 Gedurende zijn/haar verblijf in Kartfabrique dient de Bezoeker niet in strijd te handelen met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de (als zodanig kenbare) functionarissen van Kartfabrique/Derden gegeven aanwijzingen en instructies stipt op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevende functionaris van Kartfabrique/Derden de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende Evenement de verdere toegang tot Kartfabrique worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken en van andere kosten.

4.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:
a. aan derden in Kartfabrique goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b. (huis)dieren Kartfabrique in te brengen;
c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in Kartfabrique mee te brengen, tenzij in de voor het Evenement betreffende deelnemingsvoorwaarden uitdrukkelijk een uitzondering is gemaakt voor het bepaalde in sub b (hierboven) of dit lid c, dan wel anderszins uitdrukkelijk door Kartfabrique schriftelijk toestemming is verleend;
d. naar het oordeel van een functionaris van Kartfabrique gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen Kartfabrique in te brengen c.q. met zich mee te voeren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders bepaald door Kartfabrique;
e. in Kartfabrique te roken.

4.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van Kartfabrique doorzoeking verlangen van door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien zulks redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot Kartfabrique worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs en andere kosten.

4.4 In bijzondere gevallen kan de organisator van een Evenement bepalen dat het de Bezoeker niet is toegestaan foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur en telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie in Kartfabrique te gebruiken. De als zodanig kenbare functionarissen van Kartfabrique/Derden zijn in dat geval bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in Kartfabrique in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot Kartfabrique worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs en andere kosten. 
De bezoeker dient zich te realiseren dat andere bezoekers foto’s kunnen nemen bij Kartfabrique.

4.5 Kartfabrique behoudt zich het recht voor van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- 
en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking van genoemde opnamen.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID VAN KARTFABRIQUE

5.1 Het verblijf van de Bezoeker in Kartfabrique is voor eigen rekening en risico.

5.2 Kartfabrique is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kartfabrique en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Kartfabrique verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van Kartfabrique wordt onder meer uitgesloten voor:
a. schade ten gevolge van het handelen van Derden/derden, waaronder begrepen door Kartfabrique/Derden ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) Kartfabrique en de door andere derden ingeschakelde personen;
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van Kartfabrique/Derden gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van Evenementen waarop de overeenkomst tussen Kartfabrique/Derden en de Bezoeker betrekking heeft;
d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Bezoekers.

5.3 Kartfabrique is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Kartfabrique/Derden. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Kartfabrique/Derden onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien –, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, terreur en/of terreurdreiging, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Kartfabrique/Derden in Kartfabrique, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

ARTIKEL 6 – RECLAME / KLACHTEN

6.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen Kartfabrique en de Bezoeker dienen de directie van Kartfabrique bij voorkeur onverwijld, en in ieder geval binnen twee (2) maanden, nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden door Kartfabrique niet meer in behandeling genomen.

6.2 Reclame is in beginsel niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Kartfabrique/Derden te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Kartfabrique:
a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van Evenementen naar een andere datum;
b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoering van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen Kartfabrique/Derden en de Bezoeker betrekking heeft;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers, zal Kartfabrique het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zonodig de toegang te ontzeggen;
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan Kartfabrique, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de ruimtes van Kartfabrique, tenzij daarbij sprake is van verwijtbaarheid als gevolg van ondeugdelijk onderhoud;
f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids)opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de ruimtes;
g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids)overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende Evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze Evenementen, of die op enige andere wijze met deze Evenementen samenhangen, in andere ruimten van Kartfabrique;
h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging in de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
i. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;
j. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, tenzij daarbij sprake is van verwijtbaarheid als gevolg van ondeugdelijk onderhoud, danwel de keuze van Derden die voorziening al dan niet aan te bieden;
k. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de ruimte is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het Evenement in deze ruimte reeds een aanvang heeft genomen.

ARTIKEL 7 – PARKEREN

7.1 Parkeren op of in Kartfabrique is uitsluitend toegestaan in resp. op de daarvoor opengestelde garages en buitenterreinen, en tijdens de aangegeven openingsuren.

7.2 Parkeerplaatsen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren van personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4.80 meter. Het is niet toegestaan aanhangwagens (en/of caravans) in de garages en op de buitenterreinen te parkeren.

7.3 De geparkeerde of te parkeren voertuigen dienen te voldoen aan de op de openbare weg geldende wet- en regelgeving voor voertuigen (WA-verzekering, overschrijvingsbewijs). De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn derhalve ook van toepassing in de garages en op de buitenterreinen.

7.4 Gedurende de aanwezigheid in de garages en op de buitenterreinen dient de Bezoeker zich te gedragen overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 7.3 en de aanwijzingen van het personeel van Kartfabrique.
 De Bezoeker dient het voertuig te plaatsen op de aangegeven plaatsen en binnen de aangebrachte belijning en zich verder zodanig te gedragen dat de overige Bezoekers en daaraan gerelateerd verkeer niet worden ver-/gehinderd en dat de veiligheid van mens en voertuig niet in gevaar wordt gebracht.

7.5 Kartfabrique is gerechtigd, indien dit naar het redelijk oordeel van Kartfabrique is gewenst, voertuigen te (doen) verplaatsen en/of te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot aansprakelijkheid van Kartfabrique leidt.

7.6 Tot de verplichting van Kartfabrique behoort niet de bewaking van het voertuig.
 Kartfabrique aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging en/of het verloren gaan van eigendommen en bezittingen van Bezoeker in relatie tot het gebruik van de parkeervoorzieningen van Kartfabrique, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Kartfabrique.
 Onder Bezoeker wordt mede verstaan iedere andere inzittende van het voertuig.

7.7 De Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die door hem en zijn voertuig is veroorzaakt. Schade aan de parkeervoorzieningen, met inbegrip van de daarbij horende installaties/ apparatuur, komt voor rekening van de Bezoeker.

7.8 Kartfabrique aanvaardt in beginsel geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de geboden parkeervoorzieningen of schade ten gevolge van overige diensten die door of namens Kartfabrique/Derden in de garages en/of op de buitenterreinen van Kartfabrique worden aangeboden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kartfabrique.

ARTIKEL 8 – IN BEWARING GEGEVEN GARDEROBESTUKKEN

8.1 Goederen bevinden zich in Kartfabrique voor eigen rekening en risico. Kartfabrique en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor schade, ontstaan tengevolge van beschadiging of verlies van goederen, noch voor schade uit welke oorzaak ook ontstaan aan goederen, tenzij sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van Kartfabrique.

8.2 Op de op regelmatige wijze in bewaring gegeven garderobestukken zijn de in dit artikel opgenomen voorwaarden van toepassing.
Onder garderobestukken worden tevens verstaan die voorwerpen waarvan het in de garderobe in bewaring geven gebruikelijk is, zoals handtassen, aktetassen, e.a. 
Niet onder garderobestukken vallen de zich eventueel in de garderobestukken bevindende 
voorwerpen dan wel geld of andere voorwerpen van waarde.

8.3 De voorwaarden gelden vanaf het moment van afgifte van het goed aan het 
garderobepersoneel. Schade veroorzaakt door verlies van het garderobenummer wordt door Kartfabrique niet vergoed. Van vergoeding is verder uitgesloten (i) schade welke de eigenaar/houder van het garderobenummer of de hem begeleidende personen opzettelijk of door bewuste roekeloosheid veroorzaken, alsmede (ii) schade in relatie tot de zich eventueel in de garderobestukken bevindende voorwerpen, zoals geld en/of voorwerpen van waarde.

8.4 De aansprakelijkheid van Kartfabrique geldt slechts jegens die persoon door wie het garderobebewijs bij afgifte van de goederen werd aangenomen en kan niet aan een derde worden overgedragen. Ingeval de garderobestukken niet worden afgehaald vóór het einde van de openstelling van de garderobe en in ieder geval vóór het tijdstip dat de bewaking van de garderobe een einde neemt, vervalt de aansprakelijkheid van Kartfabrique. De hier bedoelde tijdstippen wordt duidelijk aangegeven bij de garderobe.

8.5 Eventuele klachten moeten direct bij teruggave van de garderobestukken bij het garderobepersoneel worden ingediend.
Vorderingen tot schadevergoeding moeten onder vermelding van het nummer op/van het garderobewijs binnen 48 uur na teruggave van de in bewaring gegeven goederen bij Kartfabrique worden ingediend. Men kan volstaan met een schriftelijke aangifte van de schade.
Ingeval van schade door brand, diefstal of vermissing moet ook bij de politie aangifte worden gedaan. Degene die schade lijdt moet bewijzen dat de voorwerpen waarvoor hij schadevergoeding vordert, zijn beschadigd als gevolg van een gebeurtenis waarvoor Kartfabrique aansprakelijk is. Ook moet hij de juistheid van de hoogte het door hem gevorderde bedrag bewijzen.
Ontdekt een bewaargever door hem aan Kartfabrique in bewaring gegeven en vervolgens vermiste voorwerpen, dan moet hij dit onmiddellijk melden aan Kartfabrique en op verlangen van Kartfabrique de nodige stappen ondernemen, met name bij de politie, om de voorwerpen te identificeren en terug te krijgen, dan wel om zijn rechten aan Kartfabrique over te dragen.

ARTIKEL 9 – PERSOONSGEGEVENS

Gegevens met betrekking tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Bezoeker, die door Kartfabrique en/of door Fabrique ingeschakelde verkooppunten worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een bestand in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Kartfabrique en/of het verkooppunt is verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende gegevens. Een kopie van de melding ingevolge de Wbp van deze verwerking ligt ter inzage bij Kartfabrique en het verkooppunt. Indien de Bezoeker geen persoonlijk geadresseerde informatie wenst te ontvangen, dan kan dit worden aangegeven door een brief te schrijven naar Kartfabrique of aan de Stichting Kaartverkoop Netwerk Nederland.

ARTIKEL 10 – OVERIGE VOORWAARDEN / REGELINGEN

De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Kartfabrique.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

11.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en Kartfabrique voortvloeien worden 
uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

ARTIKEL 12 – RESTBEPALINGEN

12.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Bezoekersvoorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Algemene Bezoekersvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Kartfabrique zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

12.2 Kartfabrique behoudt zich het recht voor de Algemene Bezoekersvoorwaarden te wijzigen. De in werking getreden Algemene Bezoekersvoorwaarden vervangen alle voorgaande algemene bezoekersvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Kartfabrique.